Υποστήριξη

Υπηρεσίες Υποστήριξης μέσω τηλεφώνου ή e-mail ή Internet

Υπηρεσίες Υποστήριξης με εξειδικευμένους συμβούλους

Υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης προβλημάτων με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων

Corrective Maintenance: Υπηρεσίες τεχνικής επίλυσης προβλημάτων που αφορούν σε δεδομένα, εφαρμογές ή διαδικασίες

Υποστήριξη

Η Business Plus παρέχει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών υποστήριξης που μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά κάθε απαίτηση και ανάγκη.

Με εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει ισχυρές δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία σε θέματα εφαρμογών Πληροφορικής και συστημάτων, παρέχουμε στους Πελάτες μας την καλύτερη δυνατή υποστήριξη με χρήση προηγμένων εργαλείων και τεχνολογιών και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

  • Υπηρεσίες Υποστήριξης μέσω τηλεφώνου ή e-mail ή Internet
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης με εξειδικευμένους συμβούλους
  • Υπηρεσίες διαχείρισης και παρακολούθησης προβλημάτων με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων
  • Corrective Maintenance: Υπηρεσίες τεχνικής επίλυσης προβλημάτων που αφορούν σε δεδομένα, εφαρμογές ή διαδικασίες

Επιπλέον, οι πελάτες της Business Plus έχουνπρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες, πόρους, υπηρεσίες, τεκμηρίωση εφαρμογών, downloads εφαρμογών, online κοινότητες, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που λειτουργούν συμπληρωματικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών τους.

Γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες στη μεταφορά τεχνογνωσίας υποστήριξης σε τρίτους οργανισμούς, η Business Plus έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει ειδική μεθοδολογία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων τεχνικής υποστήριξης λύσεων.

softone-white.png
softone-white_small.png
intechsolution.png
arcotech3.png
germanlis.png
customization_manager.png
softcloud_whit.png

Search