Υλοποίηση Έργου

Project Management

Business Analysis

Business Process Re-engineering

Data migration

Παραμετροποίηση

Υλοποίηση Έργου

Η Business Plus παρέχει ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετικά με την υλοποίηση έργων σε επιχειρήσεις, όπως application consulting, παραμετροποίηση εφαρμογών, ανάπτυξη ειδικής λειτουργικότητας (customization) κλπ.

Η μεγάλη επιχειρηματική μας γνώση, οι ισχυρές τεχνικές δεξιότητες και η εμπειρία στη χρήση σύγχρονων business πρακτικών, μας επέτρεψαν να αναπτύξουμε και να εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση έργων, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει λεπτομερείς διαδικασίες διαχείρισης έργου και εκτέλεσης εργασιών, κομβικά σημεία ελέγχου εργασιών και παραδοτέων, αναλυτική τεκμηρίωση κλπ., ενώ είναι ιδιαίτερα ευέλικτη για να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και να επιτυγχάνεται η προσαρμογή της σε ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιηθούν.

Οι Υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένους Application και Business Consultants, Project Managers που έχουν εξαιρετικές δεξιότητες και μεγάλη εργασιακή εμπειρία στην παράδοση προηγμένων λύσεων για επιχειρήσεις Χονδρικού Εμπορίου - Διανομής, Λιανικού Εμπορίου, Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

  • Project Management
  • Business Analysis
  • Business Process Re-engineering
  • Data migration
  • Παραμετροποίηση

softone-white.png
softone-white_small.png
intechsolution.png
arcotech3.png
germanlis.png
customization_manager.png
softcloud_whit.png

Search